S³owicza Lyrics

from Album (Album Unknown) by Grzegorz Turnau
Grzegorz Turnau is a Polish Poles composer, pianist, poet and singer. He was born on 31 July 1967 in Kraków (Cracow), Poland. At age seventeen he won First Prize (Grand Prix) at The Student Song Fe [more..]

Na ulicy S³owiczej, na ulicy zmyœlonej

Nie ma wcale kamienic, tylko same balkony.Pozawiesza³ je niegdyœ na pozornych zawiasach

Ob³¹kany architekt, który ¿y³ w tych czasach.Nikt z przechodniów nie dotar³ do zmyœlonej ulicy -

Unikaj¹ jej szklarze i wêdrowni muzycy,

Tylko ksiê¿yc zarzuca na balkony sw¹ pe³niê

I przep³ywa bez cienia, niewidzialny zupe³nie...Na balkonach s¹ ró¿e, a na ró¿ach s³owiki.

Ró¿e mdlej¹ po nocach od s³owiczej muzyki,

A to wszystko siê dzieje, jakby dzia³o siê we œnie,

A zarazem istnia³o poza snem jednoczeœnie...Nikt z przechodniów...I nie sposób odró¿niæ mg³y od snu, co tak œciœle

Mg³¹ siê staje, jak dot¹d w ¿adnym innym zamyœle -

A ty b³¹kasz siê noc¹ po ulicy S³owiczej

Pe³na westchnieñ t³umionych i niewiernych s³odyczyI ku górze wyci¹gasz przezroczyste swe d³onie

Bym ukaza³ siê tobie na zmyœlonym balkonie -A tu ksiê¿yc zarzuca na balkony sw¹ pe³nie

I przep³ywa bez cienia, niewidzialny zupe³nie...


Advertisements


 
Grzegorz Turnau
Share

Lyrics

Q


www.carpati.org
www.getamap.org nl.getamap.org www.getamap.net da.getamap.org www.viewweather.com#0.0240 sec 

All lyrics are property and copyright of their respective authors, artists and labels. All lyrics provided for educational purposes only.
On LyricsInfo.org you can find lyrics, album names, artist overviews, history, current and past members of bands, listen and watch videos.